СССР ба Монгол улс хоёр этгээдээр хавсарч Монголын худалдаа ба аж үйлдвэрийн банк байгуулахаар тусгай тогтоосон гэрээ

1190100140000
Огноо 1924.04.16-1924.12.31
Хуудасны тоо
Нийт - 2
Нэмэлт тэмдэглэл Гэрээнд Өргөө хотод 1924 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр бүрэнд эрх барих элчин сайд А.Амар, бүрэн эрх барих элчин сайд А.Васильев нар гарын үсэг зурсан. Хуучин монгол бичгээр-1 хуудас, оросоор-1 хуудас. Гэрээнд холбогдох баримт 1190100140100, 1190100140200, 1190100140300-д бий.