БНМАУ, БНТАУ-ын зарим хил хязгаарын орчим газар нэвтрэн орж нутаглан он удтал идээшлийг олсон ба, цаг улирлын байдлыг дагаж түр нутаглан суух ардуудын аж төрөх явдалд хялбар дөхөм болгох тухай хэлэлцэж тогтоосон гэрээ

1190100160000
Огноо 1924.08.28-1924.12.31
Хуудасны тоо
Нийт - 4
Нэмэлт тэмдэглэл Гэрээнд Өргөө хотноо 1924 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр Ерөнхий сайдын орлогч бөгөөд Сангийн явдлын яамны сайд Довчин, ГЯЯ-ны дэд сайд Дугаржав, Тува Улсын Ерөнхий сайд Жүрмэддаш, бүрэн эрх барих төлөөлөгч Сунгарол нар гарын үсэг зурсан. Нэмэлт гэрээ нь 1190100160100, 1190100160200-д бий.