Зөвлөлийн Засагт нийгэм журамт Бүгд найрамдах холбоот улс ба, Монгол улс хоёрын хооронд цахилгаан мэдээ харилцан нэвтрүүлэх тухай гэрээ

1190100180000
Огноо 1924.10.03-1924.12.31
Хуудасны тоо
Нийт - 9
Нэмэлт тэмдэглэл Гэрээнд 1924 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр Нийслэл хүрээнээ ГЯЯ-ны сайд А.Амар, бүрэн эрх барих төлөөлөгч А.Васильев нар гарын үсэг зурсан. Нэмэлт протоколд 1924 оны 10 дугаар сарын 03-нд гарын үсэг зурсан 1927.02.22-ны өдөр нэмэлт орж 1929.09.01 хүртэл сунгаж дахин гэрээ байгуулсан.