ЗСБНХУ-ын Сангийн яамнаас БНМАУ-д 1 сая төгрөг зээлдүүлэн олгох тухай хэлэлцээр

1190100190000
Огноо 1924.12.23-1924.12.31
Хуудасны тоо
Нийт - 6
Нэмэлт тэмдэглэл Гэрээнд 1924 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Москва хотноо Цэргийн яамны сайд Магсаржав, Элчин сайд Данзан, ЭСЯ-ны зөвлөх түшмэл Д.С.Сампилон, зөвлөх түшмэл Д.И.Косич, СССР-ийн Сангийн яамны тэргүүн сайд Г.Я.Сокольников, мөн яамны тшмэл М.Альский, Валютын хэлтсийн орлогч дарга Д.А.Лоевецкий нар гарын үсэг зурсан.