Орхон, Сэлэнгэ голууд ба, мөн салбар усаар Холбоот улсын худалдааны онгоц нааш, цааш явуулах тухай хэлэлцэн тогтоосон хэлэлцээр

1190100200000
Огноо 1926.06.08-1926.12.31
Хуудасны тоо
Нийт - 11
Нэмэлт тэмдэглэл Хэлэлцээрт Улаанбаатар хотноо 1926 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр Уаанбаатар хотноо Аж ахуйн явдлын яамны сайд Амар, ГЯЯ-ны сайд Дорлигжав,Элчин сайд М.Никифоров нар гарын үсэг зурсан. 1936 оны 05 сарын 01-ний өдөр хүртэл 10 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. 1936 оны 10 сарын 06-нд байгуулсан хэлэлцээний 14-р зүйлийн ёсоор хүчингүй болсон.