СССР-ийн Засгийн газрын дэргэд бүхий Монголын орныг шинжлэх ухааны ёсоор судлах комисс, БНМАУ-ын Судар бичгийн хүрээлэн хоёр хэлэлцэж мөн комиссоос томилон гаргасан олон экспедицүүдээр 1927 онд хэрхэн явдлаа гүйцэтгэх тухай тогтоосон гэрээ бичиг

1190100210000
Огноо 1926.07.05-1926.12.31
Хуудасны тоо
Нийт - 8
Нэмэлт тэмдэглэл Гэрээнд 1926 оны 07 дугаар сарын 05-нд Улаанбаатар хотод гарын үсэг зурсан.