Үд, Улаанбаатар хоёр хотын хооронд хүн ба, юм тээх нисэх онгоцыг явуулах тухай тогтоосон гэрээ

1190100220000
Огноо 1926.07.08-1926.12.31
Хуудасны тоо
Нийт - 9
Нэмэлт тэмдэглэл Гэрээнд 1926 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр Улаанбаатар хотноо Гадаад явдлын яамны төлөөлөгч Даваа, Аж ахуйн яамны төлөөлөгч Жадамба, Зөвлөлийн Засагт Нийгэм Журамт Бүгд Найрамдах Холбоот улсаас Монгол газар суугаа бүрэн эрх барих элчин сайдын яамны төлөөлөгч П.А.Марчуков, Мөн улсын сайн дураар байгуулсан нисэх онгоцны хоршооны төлөөлөгч Г.Н.Волобуев нар гарын үсэг зурсан. 1927 оны 10 сарын 10-ны өдрийн протоколоор хугацааг 1928 оны 07 сарын 08 хүртэл сунгасан. 1928 оны 10дугаар сарын 22-нд дахин 3 жилээр хугацааг сунгасан.