MN EN
Эрх зүйн үндэслэл Архивын ерөнхий газрын даргын 2021.03.12-ны өдрийн А/24 тушаалаар баталсан "Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ"-г баримтлан үйлчилгээний хөлсийг авна. Доор дурьдсанаас бусад үйлчилгээний хөлсийг тушаалын хавсралтад заасны дагуу авна.
Уншлагын танхимаар үйлчлэх үйлчилгээний хөлс Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар баримт судлах 5 хоног 3000
    10 хоног хүртэл 8000
    14 хоног хүртэл 10000
    1 сар хүртэл 15000
    3 сар хүртэл 25000
  эрдэм шинжилгээ, судалгааны зорилгоор баримт судлах 10 хоног хүртэл 2500
    14 хоног хүртэл 3000
    1 сар хүртэл 5000
    3 сар хүртэл 10000
    6 сар хүртэл 30000
Хуулбар авах /нэг тал-А4/ 1890-1910 цаасан хуулбар 5000
    цахим хуулбар 7000
  1911-1920 цаасан хуулбар 4000
    цахим хуулбар 6000
  1921-1940 цаасан хуулбар 3500
    цахим хуулбар 5000
  1941-1960 цаасан хуулбар 3000
    цахим хуулбар 5000
  1961-1992 цаасан хуулбар 2500
    цахим хуулбар 4500
  1992 оноос хойш цаасан хуулбар 2000
    цахим хуулбар 4000
  зураг төслийн баримт цаасан хуулбар 2000
    цахим хуулбар 4000
  кино, дурс бичлэг 1-10 минут 10000
    10 минутаас дээш 20000
  дуу авиа 1 минут 3000
  гэрэл зураг 1900-1959 10000
    1960-1980 7000
    1981 оноо хойш 5000
Лавлагаа авах тушаалаас нэг он 2000
  цалингийн тодорхойлолт нэг он 3500