Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг

0050100010000
Огноо 1890.04.18-1890.04.18
Хуудасны тоо Цаасан-9 Цахим-9
Эхийг үзэх