Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг

0050100020000
Огноо 1890.04.27-1890.04.27
Хуудасны тоо Цаасан-5 Цахим-5
Эхийг үзэх