Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг

0050100030000
Огноо 1890.04.28-1890.04.28
Хуудасны тоо Цаасан-4 Цахим-4
Эхийг үзэх