Манжийн үед өртөөний асуудлаар Улиастайн жанжин, Ховдын Хуувийн сайдтай харилцсан бичиг

0050100040000
Огноо 1890.04.02-1890.04.02
Хуудасны тоо Цаасан-9 Цахим-9
Эхийг үзэх