Цэцэрлэгийн хамаарсан чуулганы даргаас Дундад улсын мөнгөний пүүсэнд харьяат хошуу шавийн төлвөөс зохих өр шаардан төлүүлэхээр тушаасан зэрэг учрыг гаргаж өргөсөн хэрэг

0050100070000
Огноо 1913.11.13-1913.11.13
Хуудасны тоо Цаасан-14 Цахим-14
Эхийг үзэх