Түгээмэл асуулт хариулт

Нэмэлт мэдээлэл гарч ирэхгүй байна?

Та энэ хэсгээс зөвхөн баримтын жагсаалтыг үзэх боломжтой тул нэмэлт мэдээлэл гарахгүй болно.

Хэдэн он хүртэлх баримтын жагсаалт байгаа вэ?

Архивын албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 27.1.8-д заасны дагуу сан хөмрөг үүсгэгч байгууллагын архивт 16 жил хадгалсаны дараа шилжин ирсэн баримтууд болно.

Энэ хэсэгт хэрхэн хайлт хийх вэ?

Тус архивын сан хөмрөгт харилцааны баримтыг улсын болон байгууллагын нэрээр төрөлжүүлэн хөмрөг үүсгэн хадгалдаг. Тиймээс хайлт хийхдээ улсын товч нэр, байгууллагын нэрээр хайлт хийнэ үү.